Privacy policy

Wij staan voor u klaar!

Privacy Policy

‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig o m met persoonsgegevens. ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet – en regelgeving, waaronder de Algemene Ve rordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegev ens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de d oeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgege vens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respect eren.

Als ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klant en of leveranciers worden door ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces ;

– Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training en/of metingen ;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De behandelovereenkomst of abonnement ;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E – mailadres;
– Geslacht ;
– Geboortedatum ;
– Adresgegevens;
– Gezondheidsgegevens ;
– Verzekeringsgegevens;
– BSN ;
– ID of paspoortnummer ;

Uw persoonsgegevens worden door ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) .

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling .

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Verwijzing ;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zorg) E – mailadres;
– Telefoon;
– AGB;
– Adresgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder – /lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder – /lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor dez e persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media ;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E – mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, s takeholder – /lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Woonplaats;
– AGB – nummer;
– BIG – nummer;
– Telefoonnummer;
– E – mailadres ;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN – nummer;
– Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ opgeslagen ten behoeve van bovenge noemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD) ;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen ;
– Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
– Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte ge gevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verle nen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om perso onsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens ‘Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek’ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back – ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten betreffende uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gege vens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Pri vacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek
Lepelaarsingel 49
3083 KB Rotterdam
infofysio@carnissehuis.nl

WhatsApp Stuur ons een WhatsApp